Türkçe (TR)English (UK)Rusça (RU)

Revizyon

• Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü, 
• Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin, 
• tahakkuklarının doğruluğu, 
• muhasebe kayıtları ile tutarlılığı, 
• aritmetik ve oransal doğruluğu, 
• zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü, 
• Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek, 
• brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak, 
• kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak, 
• ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri, 
• Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile, 
• usule uygunluk, 
• aritmetik doğruluk, 
• muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri, 
• Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek, 
• evrak düzeni, 
• kanuni süreler, 
• içerik dikkate alınarak kontrolü, 
• Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü, 
• Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü.